| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

رویکردهای جدید در بازرسی های بهداشت محیط

1394/09/24
آقای مهندس فرهادی
ظرفیت 20 نفر

ساعت برگزاری: 30/15 تا 17 24 آذر

لينك اصلي

رویکردهای جدید در بازرسی های بهداشت محیط

1394/09/24
آقای مهندس فرهادی
ظرفیت 20 نفر

ساعت برگزاری:30/15 تا 17 24 آذر، ویژه کارشناسان مرکز بهداشت

لينك اصلي

اصول مقایسات بین آزمایشگاهی آزمون مهارت و کاربرد آن

1394/09/25
آقای مهندس اله یاری
ظرفیت 60 نفر

ساعت برگزاری: 8 تا 12، 25 آذر

لينك اصلي

اصول مقاله نویسی

1394/09/25
آقای دکتر حبیب زاده
ظرفیت 40 نفر

ساعت برگزاری: 8 تا 10 25 آذر

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر