.: عکسایی از برگزاری هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران شیراز

تعداد تصاویر این گروه = 18 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 29 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 19 تصویر