صفحه اصلی > تاریخهای مهم
.: تاریخهای مهم

  • تاریخ برگزاری همایش 24 و 25 آذر ماه 1394 می باشد.
  • آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقاله بر اساس فرمت اعلام شده همایش، تا 31 شهریور ماه 1394 تمدید شد
  •  اعلام داوری و پذیرش نهایی مقالات، به 15مهر ماه 1394 تغییر یافت
  • آخرین مهلت ثبت نام در همایش ، پنل های تخصصی و کارگاه ها، 30 مهر ماه 1394