صفحه اصلی > ساختار سازمانی همایش
.: ساختار سازمانی همایش

editor_file/Festival-chart.pdfرئیس همایش: جناب آقای دکتر محمد هادی ایمانیه ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دبیر علمی همایش: سرکار خانم دکتر منصوره دهقانی
مدیر علمی همایش: جناب آقای دکتر محمد علی بقاءپور
دبیر اجرایی همایش: جناب آقای دکتر محمد رضا سمائی
مدیر اجرایی همایش: جناب آقای دکتر حسن هاشمی