صفحه اصلی > هزینه های شرکت در همایش
.: هزینه های شرکت در همایش

ردیف

نوع خدمت

هزینه به ریال

تخفیف جهت اعضاء محترم انجمن علمی بهداشت محیط، که در سال 93 و 94 حق عضویت پرداخت نموده اند با تاییدیه انجمن

1

شرکت در همایش با ارائه مقاله ویژه اساتید علوم پزشکی

2000000

1000000

2

شرکت در همایش با ارائه مقاله ویژه کارکنان وزارت بهداشت

1500000

750000

3

شرکت در همایش با ارائه مقاله ویژه دانشجویان

700000

350000

4

شرکت در همایش با ارائه مقاله ویژه داوطلبان آزاد

2000000

-------

5

شرکت در همایش بدون ارائه مقاله داوطلبان آزاد

2500000

--------

6

شرکت در همایش بدون ارائه مقاله ویژه دانشجویان

1200000

--------